Obchodní podmínky

Prohlášení účastníka Barvám Neutečeš Night 2017

Beru na vědomí, že akce Barvám Neutečeš Night je testem fyzických a duševních vlastností, a to s sebou nese specifická rizika (zejména riziko vážné újmy na zdraví či majetku). Tímto na sebe přebírám veškeré riziko spojené s účastí  na akci Barvám Neutečeš Night. Potvrzuji, že jsem fyzicky fit a nebylo mi ošetřujícím lékařem doporučeno se akce neúčastnit.

Beru na vědomí následující:

a) Souhlasím s dodržováním soutěžních pravidel platných pro konání akce Barvám Neutečeš Night.

b) Souhlasím s tím, že před účastí na akci zkontroluji závodiště, zařízení, vybavení a prostory, které budou použity, a v případě, že se některé prostory budou zdát nebezpečné, oznámím toto pořadateli akce.

c) Vzdávám se jakýchkoliv právních nároků nebo závazků v případě újmy na zdraví, invalidity, smrti či škody na majetku, utrpěných v souvislosti s účastí na akci Barvám Neutečeš Night, které účastníku akce přiznává právní řád České republiky, vůči následujícím osobám nebo subjektům: Events 4 you, z.s., BP Action s.r.o., jejích sponzorům, závodním ředitelům, zaměstnancům a dobrovolníkům, i když tyto nároky, ztráty nebo závazky jsou způsobeny z nedbalosti jednáním nebo opomenutím osob výše uvedených. 

d) Beru na vědomí, že závod bude probíhat za běžného silničního provozu, a přebírám rizika běhu a účast na této akci. Dále přebírám jakákoliv jiná rizika spojená s účastí na akci Barvám Neutečeš Night – zejména pády, kontakty s ostatními účastníky, povětrnostní podmínky, stav silnic a tramvajových přechodů, vodní překážky, či  jakékoliv komplikace z použitého barevného prášku, a na nebezpečí, která mohou způsobit diváci či dobrovolníci.

e) Souhlasím, že já ani nikdo další nebude žalovat některé z osob nebo subjektů uvedených výše v odstavci (c) ohledně práv a povinností z jakýchkoliv prohlášení, ztrát nebo závazků, kterých jsem se zde zřekl.

f) Odškodním osoby a subjekty uvedené v odstavci (c) za jakékoliv jednání či nekonání, v důsledku kterého vznikla osobám a subjektům uvedeným v odstavci (c) jakákoliv škoda.

g) Tímto uděluji oprávnění k použití mého jméno v souvislosti s mou účastí na akci Barvám Neutečeš Night, a zříkám se práva na jakoukoliv budoucí náhradu škody, na kterou jinak mohu mít nárok v důsledku používání mého jména;

h) Svým podpisem souhlasím s uveřejněním mých fotografií a videí získaných při akci Barvám Neutečeš Night a využitím fotografií a videí v médiích, na internetu a pro další podobné účely.

i) Souhlasím se zpracováním osobních údajů a dávám pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním a použitím svých osobních údajů pro marketingové účely, zejména pro zasílání sdělení o činnosti pořadatele prostřednictvím elektronických prostředků dle zák. č. 480/2004 Sb. v rámci činnosti pořadatele i partnera pořadatele - Sdružení Linky bezpečí.

j) Rozumím, že mé startovné je nevratné v jakémkoliv případě

Čestně prohlašuji, že je mi 15 let či více a přečetl jsem si tento dokument, chápu jeho obsah a rizika spojená s účastí na akci Barvám Neutečeš Night a akce se zúčastním na vlastní nebezpečí.

U osob mladších 15 let toto prohlášení musí podepsat rodič či zákonný zástupce:

Já, rodič nebo zákonný zástupce souhlasím s účastí svého syna/dcery na akci Barvám Neutečeš Night za výše uvedených podmínek. Dále prohlašuji, že jsem oprávněn/a jednat jménem a na účet nezletilého.

Prohlášení účastníka Barvám Neutečeš Night 2017 ke stažení

Všeobecné obchodní podmínky

Prodej vstupenek (startovních lístků) online na sportovní akce.

Společnost Events 4 you, z.s. Frýdlantská 1306/22, 182 00 Praha 8, IČ: 03675131, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka L 61775 (dále jen “Events 4 you”) vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako "VOP") pro upřesnění právních vztahů mezi majitelem koupené vstupenky a Events 4 you.

  1. Definice pojmů

Majitel Vstupenky

Majitel vstupenky je osoba, která si zakoupila Vstupenku prostřednictvím Služby na webové stránce na doméně night.barvamneuteces.cz

Služba

Jde o samostatný prodejní elektronický způsob objednávání, prodeje a distribuce elektronických Vstupenek.

Událost

Událost je veřejná společenská akce sportovního charakteru, na kterou se prostřednictvím Služby prodávají vstupenky, a kterou organizuje a/nebo pořádá Pořadatel.

Pořadatel

Pořadatel je subjekt, organizace nebo zařízení pořádající, provozující nebo organizující akce, resp. zprostředkovávající jejich řízení (např. Sportovní akce), a který zajišťuje i prodej a distribuci vstupenek

Vstupenka

Vstupenka je potvrzení umožňující jejímu majiteli za jednorázovou platbu vstup na Akci, na kterou byla zakoupena. Vstupenka je platná pouze na Akci, na kterou byla zakoupena, není možné ji použít na vstup na jinou Událost. Aktuální ceny Vstupenek jsou zveřejněny na internetové stránce night.barvamneuteces.cz

Typ Vstupenky

Elektronická forma Vstupenky je doručena majiteli na e-mailovou adresu, zadanou při uzavření objednávky.

  1. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upřesňují používání Služby a definují smluvní vztahy mezi Events 4 you a majitelem vstupenky.

2.1 Pořadatel přijímá od zájemců finanční prostředky odpovídající kupní ceně Vstupenek. Uhrazením ceny Vstupenky prostřednictvím webové stránky www.night.barvamneuteces.cz vstupuje Majitel Vstupenky do právního vztahu přímo s konkrétním Pořadatelem vybrané akce.

2.2 Informace o změně nebo zrušení akce může být zveřejněna na night.barvamneuteces.cz. Odpovědnost za zveřejnění o změně nebo zrušení Akce má Pořadatel.

  1. Objednání a platba za Vstupenky

3.1 Vstupenky je možné zakoupit přes Službu, která se nachází na webové stránce na doméně night.barvamneuteces.cz, nebo v den konání akce přímo na místě akce a to nejpozději 2 hodiny před zahájením akce.

3.2 Zájemci mohou využívat Službu následovně na:

night.barvamneuteces.cz/registrace/ 

3.3 Platba za Vstupenky je možná prostřednictvím platebních systémů

- Bankovním převodem 

- Kreditní Kartou

3.4 Maximální počet Vstupenek, které je možné zakoupit na jednoho zákazníka, není omezen.

3.5 Minimální počet Vstupenek, které je možné zakoupit se slevou pro tým je 4.

  1. Práva a povinnosti Majitele Vstupenky

4.1 Majitel Vstupenky koupí Vstupenky na danou Akci vstupuje do smluvního vztahu s Events 4 you.

4.2 Majitel Vstupenky je oprávněn použít Vstupenku na vstup na Akci, na kterou byla zakoupena.

4.3 Majitel Vstupenky je povinen na vyzvání Pořadatele předložit platný průkaz totožnosti.

4.4 Majitel Vstupenky je povinen zkontrolovat si Vstupenku a údaje na ní ihned po doručení (rozumí se – doručení do e-mailové schránky Majitele).

  1. Reklamační Řád

5.1 Po zakoupení vstupenky - startovního lístku není možné od smlouvy s pořadatelem odstoupit a žádat vrácení startovného. Pořadatel nebude akceptovat vrácení již zaplaceného startovného na akci, která se bude konat. Rovněž není možné žádat vrácení startovného, pokud majitel vstupenku nevyužije.

5.2 Převod registrace na jinou osobu je možný do týdne před Akcí a za správní poplatek 100,-Kč, který bude připsán na účet Pořadatele.

6. Ochrana Osobních Údajů

6.1. Společnost Events 4 you z.s. v souladu s ustanoveními 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů), získává a zpracovává osobní údaje Majitelů vstupenek především v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní / emailový kontakt, datum narození, a to pro účely správy závazkových právních vztahů, které vznikají uzavřením smlouvy, mezi Majitelem vstupenek a Pořadatelem Akcí v souvislosti s koupí Vstupenek na konkrétní akci, a dále pro účely evidence činnosti jednotlivých Pořadatelů Akcí. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

6.2. Zakoupením vstupenky uděluje Majitel vstupenky ve smyslu ust. § 5 zákona o ochraně osobních údajů. společnosti Events 4 you souhlas ke zpracování jeho osobních údajů pro výše uvedený účel. Práva Majitele vstupenky dle ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů zůstávají zachovány.

6.3. Společnost Events 4 you se zavazuje, že získané osobní údaje v souladu s ustanoveními § 13 a násl. zákona o ochraně osobních údajů bude chránit před náhodným, jakož i nezákonným poškozením a zničením, náhodnou ztrátou, změnou, nedovoleným přístupem a zpřístupněním, jakož i před jakýmikoli jinými nedovolenými formami jejich zpracovávání.

6.4. Společnost Events 4 you se zároveň zavazuje v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů zachovávat mlčenlivost o získaných osobních údajích.

 Zakoupením Vstupenky na Akci vyjadřuje Majitel vstupenky souhlas s Obchodními podmínkami prodejní sítě Events 4 you (night.barvamneuteces.cz) 

  1. Závěrečná ustanovení

7.1.  Zakoupením Vstupenky vyjadřuje Majitel vstupenky souhlas s těmito Všeobecnými Obchodními Podmínkami.

7.2. Práva a povinnosti stran neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky – zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

V Praze dne 6. 1. 2017

Events 4 you, z.s.

Všeobecné obchodní podmínky ke stažení